HomepageOnline ShopNieuwsInfoContact
 


Algemene informatie
Montiregeling


Leveringsvoorwaarden

 
  1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt P.B. Automobielen Purmerend BV, gevestigd te Utrecht aan de Gruttersdijk 37H, aangeduid als handelsnaam 'Euro-Autoparts' en haar contractspartner als afnemer.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Euro-Autoparts.

1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan Euro-Autoparts aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Euro-Autoparts heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gaane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Euro-Autoparts zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht van Euro-Autoparts op haalbaarheid is beoordeeld. Euro-Autoparts heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours , aangetekend en/of verzekerd na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht

4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Alle door of in opdracht van Euro-Autoparts gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Euro-Autoparts en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Euro-Autoparts te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Euro-Autoparts van € 400,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

5. Prijzen

5.1. De goederen van Euro-Autoparts worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Euro-Autoparts. De diensten van Euro-Autoparts worden verricht tegen de prijs die Euro-Autoparts na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.


6. Verzending/aflevering

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Euro-Autoparts de wijze van verzending. In geval Euro-Autoparts de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Euro-Autoparts. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Euro-Autoparts op te geven opslagplaats, heeft Euro-Autoparts het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Euro-Autoparts toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen

7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en aan-tekeningen in het bezit zijn van Euro-Autoparts.

7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Euro-Autoparts na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Euro-Autoparts een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.

7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Euro-Autoparts. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Euro-Autoparts of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding


8. Retourneren

8.1. Wij vragen u de retourzending vooraf per e-mail te melden met daarin het order-nummer en de reden van retour. (transportschade melden binnen 24 uur). Afhankelijk van de situatie wordt er dan met de klant overlegd of de bestelling geruild danwel gecrediteerd kan worden.

8.2. U kunt het onderdeel binnen 8 dagen retour sturen via het postkantoor (TNT, DHL of DPD).

8.3. Alleen franco retourzendingen worden geaccepteerd.

8.4. Wij accepteren uitsluitend retouren die vooraf per email zijn aangemeld en met wederzijds goedvinden. Mits onbeschadigd en in originele verpakking.

8.5. Retouren die telefonisch zijn aangemeld; hiervoor bedragen de administratiekosten 30% van het totaal bedrag exclusief verzendkosten. Dit geldt uiteraard niet voor onderdelen die niet passen of niet goed zijn. De minimum administratiekosten zijn € 12,50 exclusief BTW.

8.6. Retouren die niet terug genomen worden; 1. Onderdelen die niet telefonisch zijn aangemeld volgens onze retourprocedure maar door de klant zonder vooraf opgaaf van reden worden teruggestuurd en 2. Speciaal bestelde onderdelen welke niet van Klokkerholm zijn. Dit wordt ten alle tijde aan de klant bevestigd zowel telefonisch als per email.

8.7. De bovenstaande redenen (8.6.) houden in dat uitsluitend in overleg tot creditering kan worden overgegaan waarbij minimaal 50% van het bedrag excl. verzendkosten zal worden vergoed. Gespoten, geschuurde of gemonteerde delen kunnen niet retour worden genomen!


9. Zichtzendingen

9.1. De door Euro-Autoparts afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Euro-Autoparts aan te geven doeleinden, wanneer Euro-Autoparts dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.

9.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Euro-Autoparts op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Euro-Autoparts deze zaken aan de afnemer afleverde


10. Betaling

10.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij of voor de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Euro-Autoparts een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Euro-Autoparts verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

10.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Euro-Autoparts tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Euro-Autoparts te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 200,- per factuur.

10.5. Niet tijdige betaling geeft Euro-Autoparts het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

10.6. Euro-Autoparts is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Euro-Autoparts te verrichten prestaties, een en ander op een door Euro-Autoparts aan te geven wijze.

10.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

10.8. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

10.9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Euro-Autoparts garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
9.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

10.11. Euro-Autoparts staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.


11. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

11.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Euro-Autoparts uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

11.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Euro-Autoparts de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

11.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Euro-Autoparts de zaken aan Euro-Autoparts ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Euro-Autoparts of aan de door Euro-Autoparts aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

11.4. Euro-Autoparts verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Euro-Autoparts ten behoeve van andere aanspraken die Euro-Autoparts op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Euro-Autoparts zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

11.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Euro-Autoparts tot volledige voldoening van al hetgeen Euro-Autoparts van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

12. Reclames

12.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Euro-Autoparts kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Euro-Autoparts geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

12.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

12.3. Indien een reclame door Euro-Autoparts gegrond wordt bevonden, heeft Euro-Autoparts het recht te hare keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Euro-Autoparts worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12.4. De afnemer dient in een voorkomend geval Euro-Autoparts onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

12.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Euro-Autoparts aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Euro-Autoparts op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Euro-Autoparts deze zaken aan de afnemer afleverde.

12.6. Elektrische delen kunnen nimmer worden geretourneerd, hetzij anders , dan alleen na overleg met Euro-Autoparts.

12. Garantie

13.1. Euro-Autoparts staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

13.2. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Euro-Autoparts verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Euro-Autoparts zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

13.3. Op Tuning producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (speciale remblokken, opvoer chips en andere elektrische onderdelen e.d.) geeft Euro-Autoparts garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

13.4. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Euro-Autoparts op te geven adres.

13.5. Voor zaken met een door andere dan Euro-Autoparts bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

13.6. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Euro-Autoparts zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht (elektrische delen die beschermt dienen te worden gemonteerd ) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

14. Handelsmerk

14.1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Euro-Autoparts afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

15. Aansprakelijkheidsbeperking

15.1. Euro-Autoparts, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

15.2. Onverminderd het vorenstaande is Euro-Autoparts in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A: wegens niet, of niet tijdige levering;

B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;

D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Euro-Autoparts's bedrijfsruimte bevinden;

F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
H: voor schade van eventuele geleverde Reclame software.

15.3. Indien Euro-Autoparts in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Euro-Autoparts slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

15.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Euro-Autoparts nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst of aangeschafte waarde.

15.5. De afnemer zal Euro-Autoparts vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Euro-Autoparts.

15.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Euro-Autoparts of haar leidinggevende ondergeschikten

16. Niet-toerekenbare tekortkomingen

16.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Euro-Autoparts niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Euro-Autoparts niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Euro-Autoparts als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

16.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Euro-Autoparts alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Euro-Autoparts redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

16.3. Euro-Autoparts heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. Euro-Autoparts is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Euro-Autoparts gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Euro-Autoparts behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

16.4. Euro-Autoparts heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

17. Ontbinding

17.1. Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens Euro-Autoparts niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Euro-Autoparts te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

17.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Euro-Autoparts het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

17.3. Euro-Autoparts is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

17.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst Euro-Autoparts schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

17.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

17.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Euro-Autoparts verrichte prestaties, en heeft Euro-Autoparts onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

18. Consumentenkoop

18.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van Euro-Autoparts tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Euro-Autoparts zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.).

19. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

19.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

19.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Haarlem neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Euro-Autoparts en afnemer, tenzij Euro-Autoparts er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.