HomepageOnline ShopNieuwsInfoContact
 


Algemene informatie
Leveringsvoorwaarden


Montiregeling

 

Verordening (EG) Nr. 1400/2002 31 juli 2001 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector.

VOORWOORD

De discussie over de kwaliteitsverschillen tussen origineel- of aftermarket onderdeel is al vele jaren gaande, maar krijgt door de Europese regelgeving en de vrijheid die de merkdealer ten aanzien van zijn inkoop heeft weer nieuw leven ingeblazen.

Met het in werking treden van de Monti-regeling heeft het begrip origineel onderdeel een andere betekenis gekregen. Voortaan mogen ook de gecertificeerde onderdelen die in kwaliteit gelijkwaardig zijn aan de huismerken origineel genoemd worden.

Een dealer is dan ook niet meer verplicht om al zijn onderdelen bij de auto-importeur te betrekken en is vrij om te gaan shoppen voor gelijkwaardige producten tegen een betere, lagere prijs. Fabrikanten van gecertificeerde onderdelen hebben feitelijk dezelfde rechten én plichten gekregen als de autofabrikanten. Dit biedt de dealer extra zekerheid bij verandering van zijn inkoopbeleid.

Alléén in het geval van garantiereparaties en zogenaamde terugroepacties mag de fabrikant zijn dealers verplichten om de huismerkonderdelen te gebruiken. In alle andere gevallen staat het hem vrij een keus te maken uit originele reserveonderdelen of reserveonderdelen van gelijke kwaliteit.

Ter bescherming van de merkdealers ziet de Europese Commissie erop toe dat fabrikanten géén eisen stellen die in strijd zijn met de zogenaamde Hardekernbeperkingen van de verkoop reserveonderdelen. Fabrikanten die strijdig handelen met de bepalingen van de verordening riskeren zware boetes.

TOELICHTING MONTI-REGELING

De Monti-regeling gaat o.a. over kwesties die te maken hebben met reparatie, onderhoud en levering van reserveonderdelen. Tijdens de levensduur van een auto lopen de kosten voor dit soort diensten immers even hoog op als de oorspronkelijke aankoopprijs van het voertuig. De regeling wil helpen zorgen voor meer concurrentie en moet de Europese consument tastbare voordelen opleveren. De regeling zal gaan leiden tot meer concurrentie tussen dealers en zal resulteren in grotere prijsconcurrentie. Autobezitters zullen meer mogelijkheden hebben om te kiezen waar zij reparaties en onderhoud laten uitvoeren, en welke reserveonderdelen daarbij worden gebruikt.

Onderstaand zetten wij ter verduidelijking de voor u meest belangrijke punten uit de
verordening op een rijtje inclusief verklarende tekst. Mocht u kennis willen nemen van de volledige teksten van de Verordening en de Verklarende Brochure dan verwijzen wij u naar de volgende downloads van de Europese Commissie;

Volledige tekst Monti-regeling:

Download: (Verordening (EG) Nr. 1400/2002)

Volledige tekst Verklarende Brochure Monti-regeling:

Download: (Verklarende Brochure Verordening (EG) Nr. 1400/2002)

VERORDENING (EG) NR. 1400/2002 van 31 JULI 2002

Pag. L203/33 (24)
Teneinde erkende en onafhankelijke herstellers en eindgebruikers de mogelijkheid te bieden de fabrikant van componenten van motorvoertuigen of van reserveonderdelen te identificeren en tussen concurrerende reserveonderdelen te kiezen, dient de vrijstelling niet te gelden voor overeenkomsten waarbij een fabrikant van motorvoertuigen de mogelijkheid van een fabrikant van componenten of originele reserveonderdelen beperkt om zijn merk of logo daadwerkelijk en zichtbaar op deze onderdelen aan te brengen.

Ter bevordering van deze keuze en van de verkoop van volgens de door de fabrikant voor de productie van onderdelen of reserveonderdelen verstrekte kwaliteitsnormen geproduceerde reserveonderdelen, wordt ervan uitgegaan dat reserveonderdelen originele reserveonderdelen zijn, wanneer de fabrikant van de reserveonderdelen een certificaat afgeeft dat de onderdelen van gelijke kwaliteit zijn als de onderdelen die voor de montage van een motorvoertuig worden gebruikt en volgens deze specificaties en normen zijn geproduceerd.

Andere reserveonderdelen waarvoor de fabrikant van de reserveonderdelen te allen tijde een certificaat kan afgeven dat deze van gelijke kwaliteit zijn als de onderdelen die voor montage van een bepaald motorvoertuig zijn gebruikt, kunnen als reserveonderdelen van gelijke kwaliteit worden verkocht.

Verklarende tekst I - zie ook pag. 85 t/m 87 Verklarende Brochure:

Wat zijn originele reserveonderdelen en reserveonderdelen van gelijke kwaliteit?

Er bestaan drie categorieën originele reserveonderdelen.

 • reserveonderdelen die door de fabrikant zélf worden geproduceerd
 • reserveonderdelen die door een onderdelenfabrikant worden geproduceerd en levert aan de voertuigfabrikant
 • reserveonderdelen die door de onderdelenfabrikant niet worden geleverd aan de voertuigfabrikant maar die wél worden geproduceerd volgens de specificaties en productienormen die deze fabrikant heeft verstrekt

Reserveonderdelen van gelijke kwaliteit zijn van dezelfde kwaliteit als de componenten die voor de montage van het desbetreffende voertuig zijn gebruikt, maar worden niet vervaardigd volgens de specificaties en productienormen die de voertuigfabrikant heeft verstrekt. Dit houdt in dat deze onderdelen van gelijke of zelfs hogere kwaliteit zijn, maar zij kunnen bijvoorbeeld ook van ander materiaal zijn gemaakt of in een andere kleur zijn geverfd.

Pag. L203/33 (25)

De vrijstelling dient niet te gelden voor verticale overeenkomsten die erkende herstellers beperken in het gebruik van onderdelen van gelijke kwaliteit voor de herstelling of het onderhoud van een motorvoertuig. Gezien de directe contractuele betrokkenheid van de voertuigfabrikanten bij herstelling onder garantie, kosteloze onderhoudsbeurten en terugroepacties, dient de vrijstelling echter wel te gelden voor overeenkomsten die aan erkende herstellers verplichtingen opleggen om voor dat soort herstellingen originele reserveonderdelen te gebruiken die door de voertuigfabrikant worden geleverd.

Verklarende tekst II - zie ook pag. 68 Verklarende Brochure:

De voertuigfabrikant mag bepalen dat voor herstelling onder garantie, kosteloze onderhoudsbeurten en terugroepacties door hem geleverde delen moeten worden gebruikt. Wat betreft de normale reparatie en het reguliere onderhoud van een motorvoertuig (bijvoorbeeld de niet kosteloze servicebeurten) mag de voertuigfabrikant niet eisen dat door hem geleverde onderdelen moeten worden gebruikt. De reparateur mag voor normale reparaties en het reguliere onderhoud ook kiezen voor reserveonderdelen van gelijke kwaliteit.

Het is de voertuigfabrikant ook niet toegestaan om de reparateur de verplichting op te leggen om aan de consument te melden of gebruik gemaakt is van originele reserveonderdelen óf van reserveonderdelen van gelijke kwaliteit. De consument mag niet de indruk worden gegeven dat reserveonderdelen van gelijke kwaliteit mogelijk van een mindere kwaliteit zijn dan de reserveonderdelen die de voertuigfabrikant zelf levert.

Pag. L203/33 (36)

Definities

 • reserveonderdelen: producten die ter vervanging van onderdelen van het voertuig in of op het voertuig worden gemonteerd, met inbegrip van producten zoals smeermiddelen, die voor het gebruik van het voertuig noodzakelijk zijn, met uitzondering van brandstof;
 • originele reserveonderdelen: reserveonderdelen die van dezelfde kwaliteit zijn als de voor de montage van het betrokken motorvoertuig gebruikte onderdelen en die zijn vervaardigd volgens de specificaties en productienormen die door de fabrikant zijn verstrekt voor de productie van de onderdelen van het nieuwe motorvoertuig. Dit omvat onder meer reserveonderdelen die worden geproduceerd op dezelfde productielijn als deze onderdelen.
  Tot het bewijs van het tegendeel wordt ervan uitgegaan dat onderdelen originele reserveonderdelen zijn, indien de onderdelenfabrikant certificeert dat de onderdelen van gelijke kwaliteit zijn als de onderdelen die voor de montage van het betrokken motorvoertuig zijn gebruikt en dat zij volgens de specificaties en productienormen van de fabrikant van de voertuigen zijn vervaardigd.
 • reserveonderdelen van gelijke kwaliteit: uitsluitend reserveonderdelen die zijn vervaardigd door een onderneming die te allen tijde kan certificeren dat de betrokken onderdelen van gelijke kwaliteit zijn als de onderdelen welke voor de montage van de betrokken motorvoertuigen worden of zijn gebruikt;

Verklarende tekst III zie ook pag. 88 t/m 89 Verklarende Brochure:

Hoe wordt de kwaliteit van originele reserveonderdelen en reserveonderdelen van gelijke kwaliteit aangetoond?

(Zie Verklarende teksten I en II voor definities originele reserveonderdelen en reserveonderdelen van gelijke kwaliteit.)

Betreft aantoning kwaliteit originele reserveonderdelen; Een onderdelenproducent die reserveonderdelen vervaardigt aan de hand van specificaties en productienormen die de voertuigfabrikant hem heeft verstrekt, moet certificeren dat de reserveonderdelen in overeenstemming daarmee zijn vervaardigd en dat de onderdelen van dezelfde kwaliteit zijn als de componenten die gebruikt zijn voor de montage van het voertuig in kwestie.

Een dergelijke verklaring van de onderdelenproducent kan worden afgedrukt op de verpakking of op een document dat het onderdeel begeleidt, of op internet worden gepubliceerd.

Het is aan de onderdelenfabrikant om te beslissen of hijzelf voor de certificering wil zorgdragen of dat hij de certificatie door een onafhankelijke instantie (certificatie-instelling) wil laten uitvoeren. Om onderdelen als originele reserveonderdelen aan te merken is het niet nodig een onafhankelijke instantie de certificatie te laten verzorgen.
Slechts wanneer de voertuigfabrikant of een derde kan bewijzen dat een bepaald reserveonderdeel of een bepaald aantal reserveonderdelen die tot dezelfde productiepartij behoren van mindere kwaliteit is (of niet is vervaardigd volgens de specificaties of productienormen van de voertuigfabrikant) kunnen deze reserveonderdelen niet als originele reserveonderdelen worden verkocht.

Betreft aantoning kwaliteit reserveonderdelen van gelijke kwaliteit; Wil een reserveonderdeel als een reserveonderdelen van gelijke kwaliteit worden aangemerkt, dan moet de fabrikant daarvan te allen tijde kunnen certificeren dat het betrokken onderdeel van dezelfde kwaliteit is als de overeenkomstige component van het motorvoertuig in kwestie. De wijze van certificering is gelijk aan de certificering van originele reserveonderdelen.

Het certificaat moet op elk moment beschikbaar zijn, niet alleen wanneer het onderdeel wordt verkocht maar ook later, bijvoorbeeld als het onderdeel vermeende defecten vertoont.

Pag. L203/33 (38/39)

Hardekernbeperkingen van de verkoop reserveonderdelen

 • de beperking van de mogelijkheden van de erkende hersteller om zijn activiteiten te beperken tot het verrichten van herstellings- en onderhoudsdiensten en de distributie van reserveonderdelen;
 • de beperking van de verkoop van reserveonderdelen voor motorvoertuigen door leden van een selectief distributiestelsel aan onafhankelijke herstellers welke deze onderdelen gebruiken voor de herstelling en het onderhoud van een motorvoertuig;
 • de beperking die is overeengekomen tussen een leverancier van originele reserveonderdelen of reserveonderdelen van gelijke kwaliteit, herstellingsgereedschap, diagnoseapparatuur of andere apparatuur en een fabrikant van motorvoertuigen, die de mogelijkheden van de leverancier beperkt deze producten of diensten te verkopen aan erkende of onafhankelijke distributeurs, erkende of onafhankelijke herstellers of eindgebruikers;
 • de beperking van de mogelijkheden van een distributeur of een erkende hersteller om originele reserveonderdelen of reserveonderdelen van gelijke kwaliteit te betrekken bij een derde onderneming van hun keuze en deze voor de herstelling of het onderhoud van motorvoertuigen te gebruiken, onverminderd de mogelijkheid van een leverancier van nieuwe motorvoertuigen te eisen dat originele reserveonderdelen worden gebruikt bij herstellingen die onder garantie plaatsvinden, kosteloze onderhoudsbeurten en werkzaamheden in het kader van terugroepacties.
 • de beperking welke is overeengekomen door een fabrikant van motorvoertuigen die onderdelen gebruikt voor de aanvankelijke montage van motorvoertuigen en de leverancier van dergelijke onderdelen, die de mogelijkheid van de laatstgenoemde beperkt zijn merk of logo daadwerkelijk en op een duidelijk zichtbare wijze aan te brengen op de geleverde onderdelen of op reserve onderdelen.

Verklarende tekst IV - zie ook pag. 29 t/m 32 Verklarende Brochure:

Artikel 4 van de verordening geeft een totaaloverzicht van de sterk mededingingsverstorende beperkingen (hardekernbeperkingen of hardcore beperkingen). De aanwezigheid van één of meer van deze beperkingen in een overeenkomst zou er automatisch toe leiden dat het voordeel van de groepsvrijstelling niet alleen voor de desbetreffende verticale beperking, maar ook voor de hele overeenkomst verloren gaat.